Call Us: +374 10 648229 |

[email protected]

Lamination

The process of creating a laminate, which in common parlance refers to the placing of something between layers of plastic and sealing them with heat and pressure, usually with an adhesive. High quality lamination with transparent film both by heat and cold lamination technology.
Also, special technology of sealing two or more kind of materials (thin sheets of paper, thick papers, cardboards etc.) with help of glue and contemporary and affective technical means.

  • The size of the material may be 1×2 m.

Հետտպագրական գործնթացի օղակներից մեկն է. իրենցից ներկայացնում է տարատեսակ թաղանթների ամրացումը թղթի կամ ստվարաթղթի մակերեսին վերջինս պաշտպանելու և արտաքին տեսքը փոփոխելու նպատակով: Թաղանթապատումը կարող է լինել թերթային և գլանային, սառը և տաք:
Հատուկ ամրացման տեխնոլոգիայի միջոցով հնարավոր է տարբեր հաստության նյութերի (թաղանթի և թղթի, թզթի և ստվարաթղթի, ստվարաթղթի և ստվարաթղթի) ամրացումը միմյանց:

  • Նյութերի հաստությունը կարող է լինել 1×2մ: