Մեր ծառայությունները

Պաշտպանիչ Տպագրություն

Տեխնոլոգիապես պաշտպանված տպագրություն, որի ժամանակ օգտագործվում են հատուկ համակարգչային ծրագրեր, հատուկ ներկեր և նյութեր:

Ֆլեքսո Տպագրություն

Ֆլեքսոտպագրության մեջ օգտագործվում են էլաստիկ տպագրական թաղանթներ, որոնք տեղադրվում են տարբեր շրջանակի երկարություն ունեցող գլանակների վրա:

Օֆսեթ Տպագրություն

Տպագրության տեսակ, որտեղ օգտագործվում է միջանկյալ փոխադրիչ հիմնական կրիչից (օրինակ տպագրական թաղանթ) որևէ այլ նյութի վրա պատկերը փոխանցելու համար:

Նստեցվող Պիտակներ

Ներկայումս նստեցվող պիտակները կիրառվում են ապրանքների փաթեթավորման և պիտակավորման համար։

Կաթնամթերքի Կափարիչներ

Նույն պարունակությամբ կաթնամթերքի հսկայական ցանկում փաթեթավորումը կարող է լինել որոշիչ գործոն`ապրանքի ընտրության հարցում:

Ինտագլիո Տպագրություն

Ինտագլիո տպագրությունը իրականացվում է տպագրական թիթեղի մակերեսի խորացումների մեջ առկա ներկի միջոցով:

Հոլոգրամներ

Security Hologram in Sheet/Roll Form

Խորը Տպագրություն

Խորը տպագրության տեսակ է, որի դեպքում տպագրվող պատկերը տպագրական թաղանթի վրա կազմված է փոքրիկ խորացումներից:

Հետտպագրական Աշխատանքներ

Հետտպագրական աշխատանք` կապված տպագրված նյութերի վերջնական ձևավոր կտրման հետ:

Թվային տպագրություն

Digital roll printing, an innovative process in the realm of printing technology, epitomizes the fusion of precision and creativity.

Մեր ծառայությունները